Criar um Site GrŠtis FantŠstico
Voir ce complet film Barry avec sous-titres 1440

LEGENDARNY BARRY


Bez w¬Ītpienia by—Ė i pozostaje najs—Ėynniejszym bernardynem w historii tej rasy.

W ostatnich latach nieco popularno¬∂ci odebra—Ė mu filmowy Beethoven. Tym nie mniej nie ma chyba osoby interesuj¬Īcej si–ļ bernardynami, której legenda Barry’ego by—Ėaby obca.

Barry —óy—Ė w latach 1800 –1814 w hospicjum klasztornym na Prze—Ė–ļczy ¬∂w. Bernarda. Na jego pami¬Ītk–ļ do dzi¬∂ jeden z psów w Hospicjum nosi imi–ļ Barry. Ale ju—ó —óaden z jego nast–ļpców nie zyska—Ė takiej s—Ėawy i uznania.

Co mówi legenda?

O Barrym ju—ó za jego —óycia kr¬Ī—óy—Ėy legendy.

Wed—Ėug jednej z najbardziej znanych opowie¬∂ci o Barrym, jego najs—Ėawniejszym czynem by—Ėo uratowanie ma—Ėego ch—Ėopczyka. Najpopularniejsza wersja wydarze—Ā mówi, i—ó Maria Vincenti, mimo —óe ostrzegano j¬Ī o niebezpiecze—Āstwie zsuni–ļcia si–ļ lawiny, wyruszy—Ėa przez góry ze swym ma—Ėym synkiem w drog–ļ do domu, wybieraj¬Īc tras–ļ przez niebezpieczn¬Ī prze—Ė–ļcz. W czasie przeprawy zosta—Ėa wraz z dzieckiem porwana przez brzeg lawiny i wypchni–ļta w za—Ėom skalny. Barry, penetruj¬Īc okolice, wyczu—Ė ich obecno¬∂–∂ i pospieszy—Ė im na ratunek. Gdy pies zbli—óy—Ė si–ļ, matka posadzi—Ėa otulonego w koc synka na jego grzbiecie i przywi¬Īza—Ėa go do psa swym d—Ėugim szalem. Barry szcz–ļ¬∂liwie doniós—Ė ch—Ėopczyka do schroniska i w ten sposób uratowa—Ė mu —óycie. Matka niestety zgin–ļ—Ėa.

Legenda ta zosta—Ėa jakby zapisana w kamieniu, gdy—ó histori–ļ t–ļ wykorzysta—Ė rze—ėbiarz tworz¬Īc pomnik Barry’ego. Tak w—Ėa¬∂nie ukazuje Barry’ego pomnik, który wystawiono mu na pami¬Ītk–ļ: z ch—Ėopczykiem siedz¬Īcym na grzbiecie psa i trzymaj¬Īcym si–ļ jego obro—óy. Bezpo¬∂rednim wzorem do tego pos¬Ī—óka by—Ėa prawdopodobnie pocztówka ilustruj¬Īca t–ļ legend–ļ.

W najwi–ļkszym skrócie histori–ļ tego wyj¬Ītkowego bernardyna podsumowuje napis na jego nagrobku, który pozwol–ļ sobie przytoczy–∂ w oryginale:

„Il sauva la vie à 40 personnes. Il fut tué par le 4ème”.

(Uratowa—Ė czterdzie¬∂ci osób, zosta—Ė zabity przez czterdziest¬Ī pierwsz¬Ī).

Zdanie to upami–ļtnia inne, legendarne tragiczne wydarzenie, które rzekomo sta—Ėo si–ļ przyczyn¬Ī ¬∂mierci psa.

Dlaczego jednak napis po francusku, skoro Barry —óy—Ė w Szwajcarii, na prze—Ė–ļczy granicz¬Īcej z W—Ėochami? Zaraz do tego dojdziemy.

Co mówi¬Ī fakty?

Barry —óy—Ė i s—Ėu—óy—Ė na Prze—Ė–ļczy w latach 1800-1814. By—Ė on nadzwyczaj inteligentnym psem, mia—Ė wyborny zmys—Ė orientacji, doskona—Ėy w–ļch, by—Ė bardzo wytrzyma—Ėy na mróz. Wykazywa—Ė inne niespotykane w—Ėa¬∂ciwo¬∂ci np. potrafi—Ė ostrzec —óe nadchodzi burza ¬∂nie—óna na 20-40 minut przed uchwytnymi dla cz—Ėowieka jej oznakami. Umia—Ė te—ó przeczu–∂ zej¬∂cie lawiny. Zakonnicy zauwa—óyli, —óe Barry czasem zrywa—Ė si–ļ z miejsca, w którym odpoczywa—Ė i bez widocznego powodu ucieka—Ė. Po kilku minutach miejsce to zasypywa—Ėy zwa—Ėy ¬∂niegu i lodu.
Zdanie z nagrobka nawi¬Īzuje do opowie¬∂ci, wed—Ėug której podczas ostatniego w —óyciu obchodu znalaz—Ė w zaspie samotnego m–ļ—óczyzn–ļ i chcia—Ė si–ļ do niego zbli—óy–∂. Cz—Ėowiek zl¬Īk—Ė si–ļ psa i uderzy—Ė go ostrym —óelazem. Krwawi¬Īcego i os—Ėabionego Barry’ego odnale—ėli zakonnicy, zanie¬∂li do schroniska, a nast–ļpnie w celu leczenia przewie—ėli do Berna. Tam jednak Barry na skutek odniesionej rany zmar—Ė.

W rzeczywisto¬∂ci, gdy Barry zestarza—Ė si–ļ i nie by—Ė ju—ó w stanie dalej s—Ėu—óy–∂ jako pies ratowniczy, w 1812 roku schorowanego psa jeden z zakonników odwióz—Ė do Berna. Tam zas—Ėu—óony psi ratownik do—óy—Ė spokojnie dnia swej naturalnej ¬∂mierci, w roku 1814.

Pierwsze wersje legendy o uratowanym dziecku pojawi—Ėy si–ļ dopiero w 1840 roku. Opisa—Ė j¬Ī zakonnik, Piotr Scheitlin, który rzeczywi¬∂cie widzia—Ė i zna—Ė Barry’ego. Jednak—óe jego opowie¬∂–∂ zosta—Ėa podwa—óona, tak jak i kilka innych wcze¬∂niej. Sta—Ėa si–ļ natomiast natchnieniem dla innego pisarza, Fryderyka von Tschudi, który wykorzysta—Ė j¬Ī w „¬¶wiecie zwierz–ļcym Alp”.

Obie legendy, zarówno o tragicznej ¬∂mierci Barry’ego jak i o uratowanym ch—Ėopczyku, podwa—óy—Ė szwajcarski kynolog, Albert Heim. Podobnie zakwestionowano samodzielne uratowanie 40 ofiar przez Barry’ego. Jego udzia—Ė w ratowaniu turystów nie ulega jednak w¬Ītpliwo¬∂ci i pozostaje niezapomniany. Poniewa—ó psy na poszukiwania w góry wysy—Ėano w grupach, bardziej prawdopodobne jest, —óe Barry uczestniczy—Ė w 40 wyprawach ratunkowych wraz z innymi psami i wraz ze swymi pobratymcami szcz–ļ¬∂liwie sprowadzi—Ė do hospicjum kilkadziesi¬Īt osób.

Jego cia—Ėo zosta—Ėo spreparowane i wypchany Barry trafi—Ė do Muzeum Historii Naturalnej w Bernie.

W 1923 roku nowoczesn¬Ī technik¬Ī dermoplastyczn¬Ī wykonano gipsowy odlew psa, który do dzi¬∂ znajduje si–ļ w hallu g—Ėównym Muzeum Historii Naturalnej w Bernie, stanowi¬Īc jedn¬Ī z najwi–ļkszych atrakcji tego muzeum.

I tu dochodzimy do odpowiedzi na pytanie dlaczego na nagrobku Barry'ego figuruje napis nie po w—Ėosku, nie po niemiecku, ale po francusku? Otó—ó Cia—Ėo Barry’ego przewieziono do Francji (z któr¬Ī nigdy nie mia—Ė nic wspólnego) - na najs—Ėynniejszy psi cmentarz dla zwierz¬Īt, na tzw. Wyspie Robinsona, pomi–ļdzy Asnières i Clichy, niedaleko Pary—óa. Doczesne szcz¬Ītki Barry’ego spoczywaj¬Ī tam do dzi¬∂.